سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهیار پورلک – دانشجوی کارشناسی عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

اهمیت ارزیابی و بررسی بهسازی و ایمن سازی سامانه های آبی با تکیهبر مجاری آن ها و بحث مدیریت اثرات ناشی از بروز حادثه ، بر کسی پوشیده نیست . آنچه که در اینمقاله سعیبر بیان آن می باشداهمیت پرداختن به این مقوله با توجه به مثال ها و نمونههای واقعی است .
در ادامه به بیان نحوه و انواع آسیب پذیری و بهسازی مجاریبا توجه بهنحوه اعمال بار هایلرزه ایبر آنبا استفاده از مدل ها و مثال هایارائه شدهبرای مقاوم تر کردن سامانه می
پردازیم . در پایان نمونه ای از روش پیشنهادی در حال اجرا در شهر تهران برای جلوگیری ازآسیب پذیریهر چه بیشتر در در مواقع بروز بارهای دینامیکی اتفاقی،به این مجاریآورده شده است .