سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی زلزله
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
یعقوب محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران_سازه دانشکده پردیس سهروردی دانشگاه زنجان

چکیده:
سازه های اسکلت بتنی باشکل پذیری متوسط با سیستم قاب خمشی با دیواربرشی دوگانه یکی ازسیستم هایی استکه بصورت وسیع درکشورهای مختلف و نیزهمچنین درایران مورداستفاده قرارمیگیرد با توجه به اهمیت بسیاربالا درخصوص هزینه ی ساخت ساختمانهایی با سیستم مذکور ووابسته بودن هزینه به تعداد طبقات طول دهانه استقرار ستونها و نوع خاک بستر ساختمان و سیستم لرزه برمورد استفاده دربهینه سازی اقتصادی پروژه می بایستی موارد فوق درهنگام طراحی پروژه لحاظ گردیده تا بهترین نتیجه را نسبت به هزینه تمام شده پروژه به دست آورد