سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
زهره وحدت پور – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه گیاهپزشکی
حسین پژمان – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه گیاهپزشکی
محمدتقی فصیحی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه گیاهپزشکی

چکیده:
شب پره مینوز گوجه فرنگی در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ از شهرستان دشتستان در استان بوشهر گزارش شد. در فصل زراعی ۹۲-۱۳۹۱ بیولوژی آن در شرایط طبیعی و با استفاده از روش نصب قفس های توری روی بوته های گوجه فرنگی رقم سانسید ۶۱۸۹ مطالعه شد. این مطالعه در سه دما و رطوبت نسبی شامل ۱۷/۳۴ درجه سانتیگراد و ۶۳/۷۶ درصد (آذر- بهمن)، ۲۳/۹۲ درجه سانتیگراد و ۴۱/۵ درصد (اسفند- فروردین) و ۳۰/۹۲ درجه سانتیگراد و ۳۳/۲۷ درصد (اردیبهشت- خرداد) انجام شد. داده های هواشناسی مورد نیاز از ایستگاه سینوپتیک برازجان اخذ شد. جهت تعیین زمان ظهور و تغییرات جمعیتی حشره در طول فصل رشد گوجه فرنگیاقدام به نصب تله های دلتای حاوی فرومون جنسی حشره در سه منطقه بنداروز، سرکره و نی نیزک در شهرستان برازجان شد و به طور هفتگی شکار تله ها شمارش شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین ها با آزمون دانکن انجام شد. طبق نتایج، طول دوره زندگی حشره در محدوده های دمایی و رطوبت نسبی فوق الذکر به ترتیب ۷۱/۵، ۵۵ و ۳۸/۶ روز تعیین شد. میانگین طول دوره جنینی، لاروی، شفیرگی و طول دوره قبل از تخمگذاری به ترتیب ۷/۳، ۱۵/۶، ۸/۵ و ۲/۷ روز تعیین گردید. میانگین طول دوره یک نسل حشره در دمای ۲۴/۰۶ و رطوبت نسبی ۴۶/۱۷ حدود ۵۵ روز و تعداد نسل آن در شرایط طبیعی شهرستان دشتستان حداقل ۵ نسل خواهد بود. تراکم جمعیت حشره در سه منطقه مورد مطالعه، اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد نشان نداد. اولین شکار تله ها در دهه سوم شهریور ماه اتفاق افتاد. دو نقطه اوج جمعیت (اواسط آذرماه ۹۱ و اواسط فروردین ماه ۹۲ ) در طول فصل رشد گیاه مشاهده شد. همزمان با برداشت کامل محصول و متروکه شدن مزارع، شکار تله ها در اواسط تیرماهصفر شد. بین افزایش تراکم جمعیت حشره کامل شب پره مینوز گوجه فرنگی و فاکتور افزایش دما همبستگی مثبت و با فاکتور افزایش رطوبت نسبی همبستگی منفی مشاهده شد. نسبت جنسی حشره (نر به ماده) ۱:۱/۳۸ ۱:۱ تعیین گردید. زنبور پارازیتوئید Neochrysocharis formosa از خانواده Eulophidae و شکارگرهایی از قبیل بالتوری .Chrysoperla Sp از خانواده Chrysopidae و کفشدوزک هفت نقطه ای Coccinella septempunctata از خانواده Coccinellidae از مزارع مورد بررسی جمع آوری شدند.