سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آلاله متقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
همت ا… پیردشتی – استادیار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه ما
محمدعلی بهمنیار – دانشیار مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه ماز
ارسطو عباسیان – مربی مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازند

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کودهای آلی ( کمپوست شهری، و رمـی کمپوسـت و لجـن فاضـلاب ) بـه همـراه کـود شیمیایی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف سویا، آزمایشی در سال 1385 در مزرعه تحقیقاتی مجتمع آموزش عـالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد . آزمایش در قالب اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد . کرتهای اصلی از 8 تیمار کودی تشکیل شد که عبارت بودند از : سطوح 20 و 40 تن در هکتار کمپوست زباله شهری، ورمیکمپوست و لجن فاضلاب، فقط کود شیمیایی و شاهد ( بدون کاربرد کمپوست یا کود شـیمیایی ) ، بـرای کرتهای فرعی نیز سه ژنوتیپ از سویا 032) ، 033 و ) JK در نظر گرفته شد . نتایج نـشان داد کـه سـطوح 20 و 40 تـن در هکتار لجن فاضلاب، کمپوست 40 تن و تیمار کود شیمیایی بالاترین عملکرد دانه را نشان دادند . بـین ارقـام مختلـف سـویا تفاوت معنی داری از لحا ظ عملکرد دانه، بیوماس، وزن هزار دانه و تعداد دانه در غلاف مشاهده شد و بیشترین عملکرد دانه از ژنوتیپهای JK و 033 به دست آمد . اثر متقابل کود و رقم بر تمام صفات مورد مطالعه بـه جـزء عملکـرد دانـه معنـی دار بوده است . رقم JK و لاین 033 به ترتیب در تیمار کودی لجنفاضـلاب و ورمـی کمپوسـت 40 تـن در هکتـار بـیش تـرین تعداد غلاف در بوته را تولید نمودند . در میان صفات مورد مطالعه به غیر از وزن هزاردانه بقیه صـفات از همبـستگی مثبـت و معنیداری با عملکرد دانه برخوردار بودند .