سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

ایرج سلطانی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
امید قربانی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

تحقیق حاضر با مطالعه ی موردی مدیران شرکت کننده در دوره ی تحول ذهنی به تأثیر عوامل تحول ذهنی بربهبودروابط انسانی کارکنان شرکت فولاد مبارکه پرداخته است. روش پژوهش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را 114 نفر شامل همه ی 18 نفرمدیران و مهندسان شرکت کننده در دوره ی تحول ذهنی ، همه ی 70 نفر کارکنان زیر دست که مستقیماً با مدیران شرکت کننده در ارتباط بودند، همه ی 9 نفر مدیران بالا دست این افراد و همچنین همه ی 17 نفر همردیفان آنها تشکیل دادند. برای گرد آوری اطلاعات پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید، برای اجرای الگوی ارزیابی 360 درجه ای از چهار پرسشنامه استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از مولفه های علمی استفاده شد و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه افراد شرکت کننده در دوره برابر0/847 برای پرسشنامه بالا دستی ها برابر 0/912 برای پرسشنامه زیر دستان برابر0/885 و برای پرسشنامه همردیفان برابر 0/796 بدست امد.