سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی افتخاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
میعاد فرجی – کارشناس آزمایشگاه زراعت، گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبا

چکیده:

سیستم های خاک ورزی حفاظتی عمدتاً تحت شرایط خشک و نیمه خشک توسعه و تکامل یافته اند. بقایای گیاهی با کاهش رواناب، سبب نفوذ بیشتر آب به خاک می شوند. به منظور بررسی تأثیر خاک ورزی حفاظتی و بقایای گیاهی بر عملکرد گندم رقم تجن، آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال های زراعی ۸۹- ۱۳۸۸ و ۹۰- ۱۳۸۹ در اراضی دیم شهرستان جویبار استان مازندران اجرا گردید. تیمارها شامل وجود کاه و کلش قبل از حادث شدن بارندگی در موقعی که ذرت سر پا بود (LNT) و در موقع برداشت ذرت (LNTm) و خاک ورزی حفاظتی (CT) و خاک ورزی معمولی (CC) بودند. داده های آزمایش با نرم افزار SAS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تغییر در ذخیره رطوبتی خاک در اثر مالچ و تیمارهای مختلف خاک ورزی اثر معنی داری روی عملکرد محصول زراعی دارد