سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کارگاه فنی اثرات تغییر اقلیم در مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیده زهرا صمدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر ( دانشجوی دوره دکتری م
علیرضا مساح بوانی – استادیار دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی ابوریحان، دکتری منابع آب،
محمد مهدوی – استاد دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دکتری هیدرولوژی

چکیده:

افزایش گازهای گلخانهای در چند دهه اخیر باعث برهم خوردن تعادل اقلیمی کره زمین شده که به آن پدیده تغییر اقلیمClimate Changeاطلاق میشود. بررسیها نشان میدهد که این پدیده میتواند بر سیستمهای مختلف شامل منابع آب، کشاورزی، محیط زیست، بهداشت، صنعت و اقتصاد اثرات منفی داشته باشد. معتبرترین ابزار جهت بررسی اثرات این پدیده بر سیستمهای مختلف استفاده از متغیرهای اقلیمی شبیهسازی شده توسط مدلهای جفت شده اتمسفر- اقیانوس گردش عمومی جو(General circulation Model) GCMمیباشد. یکی از ضعفهای این مدلها بزرگ بودن مقیاس زمانی و مکانی خروجی آنها نسبت به مقیاس سیستم مورد مطالعه میباشد. از اینرو میبایست خروجی این مدلها قبل از استفاده در مطالعات ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم، کوچک مقیاسDownscaling)شوند. برای اینکار از دو روش دینامیکی یا آماری استفاده میشود. در کشور ما بدلیل عدم دسترسی به کدبرنامهنویسیSource)مدلهایGCMنمیتوان از روشهای دینامیکی استفاده کرده لذا روشهای آماری بکار گرفته میشود. روشهای آماری شامل روش طبقهبندی اقلیمی، مولدهای هواشناسی و مدلهای رگرسیونی میباشد. در این تحقیق اثر روشهای رگرسیونی کوچک مقیاس کردن شامل رگرسیون خطی، شبکه عصبی، آنالیز همبستگیCanonical)و کریگینک بر روی سیلاب مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آنها بحث خواهد شد.