سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
محدثه ریاحی نژاد – دانشگاه پیام نور فریمان

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر دقت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفت شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1390-1385 می باشد. در این مقاله رابطه بین ساختار مالکیت و دقت پیش بینی سود با استفاده از مدل گارسیا و سانچز (2011) اندازه گیری شده و به منظور سنجش دقت پیش بینی سود از مدل لونکانی و فرت (2005) استفاده می شود، بدین معنی که دقت پیش بینی سود با توجه به سطح خطای پیش بینی سود سنجیده می شود و مالکیت نهادی، مالکیت حقیقی و تمرکز مالکیت به عنوان ویژگی های ساختار مالکیت در نظر گرفته شده است. برای انجام محاسبات و آماده کردن داده ها به اطلاعات مورد نیاز تحقیق و هم چنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای SPSS, Excel استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین مالکیت نهادی، حقیقی و تمرکز با دقت پیش بیی سود مالکیت رابطه معناداری وجود دارد.