سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
رضا علی بیگی – دانشجوی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات قم
ایمان غفارزاده بیدگلی – دانشجوی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:
در این پژوهش تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه تمرکز مالکیت مورد بررس قرار گرفت. دراین راستا با الهام از ادبیات و مبانی نظری پژوهش چهار فرضیه مالکیت نهادی، دو گانگی وظیفه مدیر عامل، اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه تمرکز مالکیت در نظر گرفته شده. دوره زمانی این مطالعه ۴ ساله (از سال ۸۸-۹۱) و جامعه آماری آن کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شد. نمونه آماری پژوهش نیز با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۸۵ شرکت برآورد شد. در این پژوهش فرضیه ها براساس مدل رگرسیونی ارائه و با استفاده از روش تحلیل پانلی مورد آزمون قرار گرفت. بطوری که با افزایش مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره و استقلال هیئت مدیره بر رابطه تمرکز مالکیت افزوده می شود و براساس شواهد بدست آمده، دوگانگی وظیفه مدیر عامل از رابطه تمرکز مالکیت کاسته می شود.