سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی کوچکی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه امام حسین (ع)، گروه مهندسی مکانیک
علیرضا نداف اسکویی – استادیار – دانشگاه امام حسین (ع)، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در این تحقیق، با استفاده از نرم افزار ABAQUS بار بحرانی کمانش، پوسته های مخروطی برای دو حالت مخروط ساده و تقویت شده طولی، محاسبه گردیده است. بار کمانش کلاسیک بر اساس تحلیل خطی مشخص شده است. در اولین گام، پوسته مخروطی ساده تحت حل خطی و غیر خطی قرار گرفته است. در ادامه، بار بحرانی کمانش و پوسته مخروطی با تقویت کننده های طولی برای مقاطع مختلف، با استفاده از حل خطی و غیر خطی بدست امده است. تمام کارهای انجام شده در این زمینه تا قبل از این تحقیق، محدود به تقویت کننده با سطح مقطع مستطیلی می باشد. با توجه به اهمیت شکل سطح مقطع تقویت کننده ها در بار کمانش نهایی، در این تحلیل برای چند سطح مقطع مختلف بار بحرانی کمانش گردیده است. انواع سطح مقطع های مختلف عبارتند از : مقطع مستطیلی با نسبت طول به عرض های مختلف، مقطع U شکل، مقطع n شکل، مقطع T شکل.
با توجه به یکسان بودن جرم تقویت کننده های مختلف، بهترین سطح مقطع از نظر تحمل بار کمانش بدست آمده است. همچنین با توجه به ایجاد ناکاملی هندسی در حین ساخت و مونتاژ پوسته ها و تقویت کننده ها، برای دو حالت مخروط ساده و تقویت شده، بار بحرامنی کمانش با اعمال ناکاملی هندسی (Imperfection) محاسبه شده است. مقایسه نتایج حاصل با مقادیر تئوری، مطابقت خوب نتایج را بایکدیگر نشان می دهد.