سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم معزی – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ای
محمد قانع – استادیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
سید عبدالکریم حسینی – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

نایکنواختی نخ و اثرات آن بر ظاهر پارچه یکی از موارد و موضوعات مهم در مطالعات وتحقیقات نساجی می باشد .عیوب موجود در نخ غالباً بصورت تکرار شونده و یا متناوب می باشند بنابراین می توان به کمک روش پردازش تصویر نوع عیوب را مشخص ساخت. هدف اصلی این تحقیق تعیین و تشخیص مستقیم اثر عیوب نخ پود، در یک پارچه تاری پودی می باشد. درمرحله عملی دو نوع نخ تولید شد . نخ اول با طول موج مشخص و با رنگ کردن تولیدگردیدو نخ دوم در یک خط ریسندگی وبا تغییر عمدی در هندسه روتور، با عیوب متناوب نسبتاً آشکارتولید شدو طول موج های عیوب آن توسط اوستر 4 ا ندازه گیری شد . در ادامه توسط یک ماشین بافندگی با ماکو،ازنخ های تولیدشده به عنوان پود استفاده وپارچه هایی تولید گردید . سپس، از پارچه های تهیه شده، تصویربرداری و پردازش تصویر بر روی آنها انجام شد وطول موج های عیوب نخ پود محاسبه گردید .مقایسه بین نتایج حاصله از اندازه گیری به روش آنالیز تصویر و دستگاه اوستر نشان داد که روش بکار برده شده از دقت قابلقبولی برخوردار است.