سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مژگان اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
پیروز عزیزی – عضو هیئت علمی مؤسسة تحقیقات برنج کشور
مسعود کاوسی – استادیار دانشگاه گیلان

چکیده:

جهت ارزیابی قابلیت جذب پتاسیم در خاک معیارهای زیادی ارائه شده است که روشQ/I یکی از کاملترین روشهای ارزیابی میباشد . در این روش روابط میان پتاسیم قابل تبادل (Quantity) و فعالیت پتاسیم محلول خاک (Intensity) بررسی میشود فعالیت پتاسیم قابل دسترس در محلول خاک (Intensity)به عوامل مختلفی مانندنوع و مقدار کانیهایرسی، حجم آب خاک و سرعت جذب عناصر توسط ریشةگیاه و همچنین تا حد زیادی به فعالیت Ca+2 و یا Mg +2 بستگی دارد جذب پتاسیم با افزایش غلظت یونهای کلسیم و منیزیم کاهش مییابد
در این تحقیق تأثیرگذاری مقادیر مختلف سنگ آهک دولومیتی ] [ Ca,Mg(CO3)2 بر روابط کمیت به شدت پتاسیم (Q/I) و بعضی دیگر از خصوصیات خاک مورد بررسی قرار گرفت