سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شاهین شاهسونی – استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد اردلان – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه تهران

چکیده:

گوگرد یکی از عناصر ضروری برای تمام گیاهان میباشد و نیاز گیاهان برای آن معادل نیاز به فسفر میباشد و به همین دلیل در سالهای اخیر آنرا بعنوان چهارمین عنصر مورد نیاز گیاه بشمار میآورند . در سالهای اخیر گزارشهای زیادی از کمبود عنصر گوگرد در گیاهان از سراسر جهان گزارش شده است این کمبود بخصوص در کشورهایی که از کودهایشیمیائی تغلیظ شده بیشتر استفاده میشود، مشهودتر است که از آنجمله کشورمان ایران را نیز شاملمیگردد ، غلات نیاز کمی به گوگرد در مقایسه با عناصر دیگر دارد و چیزی حدود 20-10 کیلو گرم در هکتار نیاز دارد و آن برای تولید اسیدهای آمینه گوگرد دار میباشد که در دانه تشکیل میشود خصوصا برای ارقامی ناندر کشورهای همسایه ایران مانند پاکستان کود گوگردی تاثیر بسزائی در افزایش عملکرد محصول گندم داشنه استو همچنین در هندوستان نیز گزارشات زیادی در خصوص تاثیر کودهای گوگردی بر روی عملکرد غلات شده است