سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرضا کبیری سامانی – دانشجوی دکترای هیدرولیک دانشگاه صنعتی شریف
سیدمحمود برقعی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از جمله موارد استفاده از آبگیرها می توان تأمین آب مورد نیاز شهری،صنعت وکشاورزی را نام برد. آبگیرها می بایستی به گونه ای طراحی گردند که ضمن اقتصادی بودن، حداقل خرابی و خسارت را در سازه های هیدرولیکی پایین دست به بار آورند.در سالهای اخیر به مسئله بهره برداری بهینه از این سازه ها توجه بیشتری شده و راهنماهایی برای طراحی تدوین گردیده است.از معضلات مهم در این سازه ها خسارتهای ناشی از شکل گیری گرداب سطحی همراه و یا بدون هسته هواست که می تواند باعث کاهش بازدهی و کاویتاسیون و ارتعاش در پمپها و توربینها و خطوط لوله گردد.روشهای مختلفی برای کاهش یا حذف این پدیده در آبگیرها وجود دارد که یکی از این روشها استفاده از صفحات ضد گرداب است.در این مقاله نتایج بررسیهای تجربی انجام شده بر روی مدل فیزیکی که در آن از صفحات ضدگرداب برای کاهش هوای ورودی در اثر شکل گیری گرداب به آبگیر قائم استفاده شده است، ارائه می شود.عملکرد این صفحات در موقعیتهای مختلف و تحت زوایای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و رفتار هیدرولیکی جریان در نتیجه تغییر هریک از پارامترهای فوق الذکر بررسی و بهترین حالت مشاهده شده هر یک از این فاکتورها به صورت راهنمای طراحی پیشنهاد گردید هاست.