سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم حداد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهرا

چکیده:

گسیختگی های خمشی در ناحیه مفصل پلاستیک عمدتاً در پایه پل ها با آرماتورهای طولی پیوسته رخ می دهد.گسیختگی مفصل پلاستیک بوسیله ایجادترک های افقی ، فروریختن هسته بتن در فشار و شکست آرماتور عرضی و کمانش آرماتور طولی ایجاد می شود. پایه پل ها بیشتر به علت ضعف در تأمین ظرفیت باربری و ظرفیت خمشی و نیز شکل پذیری کافی در زلزله های اخیر منهدم شده اند. در میان راهکارهای مقاوم سازی لرزه ای ، استفاده ازFRP مواد کامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیاف) از جایگاه ویژه برخوردار می باشد. دراین تحقیق به بررسی محصورشدگی توسط CFRP در افزایش ظرفیت خمشی و نیز شکل پذیری پایه پل ها پرداخته تا بتوان تخمین مناسبی از میزان مشارکت این مواد در افزایش ظرفیت خمشی وشکل پذیری این نوع ستون ها به دست آورد . برای مدل سازی از نرم افزار المان محدود ABAQUS استفاده شده است که قابلیت مدل سازی بتن برای بارگذاری دوره ای و مدل کردن اپوکسی(چسب مورد استفاده بین FRP و ستون) را دارا می باشد ونیز قابلیت مدل سازی برای FRP با در نظر گرفتن گسیختگی و انهدام ورق های FRP را دارد. برای صحت سنجی این تحقیق، فرم سیکل های منحنی هیسترزیس بدست آمده از برنامه ABAQUS ونتایج حاصل از یک کار آزمایشگاهی با هم مقایسه شده است . نتایج حاصله نشان می دهد که استفاده از ورق های CFRP تأثیر مناسبی در افزایش ظرفیت باربری ستون و ورق های GFRP تأثیر خوبی در افزایش شکل پذیری ستون دارد . در این تحقیق استفاده همزمان از این دو ماده در بهبود ظرفیت باربری و شکل پذیری پایه پل به تناسب نیاز و محل قرار گیری این مواد مورد بررسی قرار گرفته است .