سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
جمشید آقاجری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
غلامحسین منتظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
افسانه مالکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:
درمخازن گازمیعانی دراثرکاهش فشارمخزن به زیرفشارنقطه شبنم سیالات مخزن تحت تاثیر پدیده ای به نام میعان معکوس به مایع تبدیل میشونداین میعانات دارای ارزش بسیارزیادی بوده و درصنعت و زندگی روزمره کاربردهای فراوانی دارند تشکیل این میعانات گازی درمخزن و عدم تولید آنها درسطح نه تنها باعث ازدست دادن آنها میشود بلکه دراثرتجمع میعانات درنزدیکی دیواره چاه مسیرعبور سیال ازمخزن به دهانه چاه مسدود و درنتیجه بهره دهی مخزن کاهش می یابد روشهای مختلفی برای جلوگیری و یا کاهش تشکیل میعانات درمخزن و افزایش ضریب بازیافت میعانات ازمخازن گاز میعانی وجود دارد که مهمترین آنها تغییرات دبی تولیدی و همچنین تزریق گازهای مختلف می باشند دراین تحقیق با شبیه سازی ترکیبی مخزن و با استفاده ازداده های واقعی یک مخزن گازمیعانی ضریب و میزان بازیافت میعانات ازمخزن دردو سناریوی تخلیه طبیعی و تزریق گازهای متان اتان متان و اتان نیتروژن و دی اکسید کربن دردبی های مختلف را مورد بررسی قرارگرفت نتایج این شبیه سازی نشان داد که تزریق گازهای مختلف باعث افزایش ضریب بازیافت از11درصد تا 38درصد می شود.