سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مجتبی گلبین – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی فیاض بخش –
شهاب ناظری –

چکیده:
درکاربردهای علمی برای تعیین توزیع دما دراجسام جامد که شکل های هندسی پیچیده شرایط مرزی و مشخصات گرمای وابسته به زمان دارند به دلیل پیچیده بودن روش تحلیلی از روش عددی برای حل این مسائل استفاده می کنند درحالیکه این روشها تقریبی هستند دراین تحقیق به بررسی یک صفحه ناپایا که ازدو جهت درتبادل حرارت جابجای ازیک طرف بصورت عایق و ازطرف دیگر درشرایط دما ثابت نگاه داشته شده است ازطریق حل به روش تفاضل محدود پرداخته شده است نتایج حاکی ازآن است که افزایش ضریب انتقال حرارت هدایتی و جابجایی موجب افزایش انتقال حرارت صفحه خواهد شد و اثرافزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی بیشتر ازافزایش ضریب انتقال حرارت هدایتی است