سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مریم سعیدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
عبدالکریم گیم – استادیاردانشگاه نفت اهواز
محمدعلی نعمت پوردزفولی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:
هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی تاثیرطراحی کاربرتوانمندسازی روانشناختی و تعهدسازمانی درشرکت کشت و صنعت امیرکبیر است این تحقیق ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی علی است جامعه اماری این پژوهش را ۱۳۱۶ نفر کارکنان شرکت کشت و صنعت امیرکبیر که درسال ۹۰ مشغول به کار بودند را تشکیل میدهد درهمین ارتباط تعداد ۲۹۷ نفر ازکارکنان با استفاده ازجدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخا بشده اند ابزار سنجش عبارتنداز پرسشنامه طراحی کار هاکمن و الدهام با الفای کرونباخ ۹۰٫۹درصد پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپرتیزر با الفای کرونباخ ۸۶٫۵درصد و پرسشنامه تعهدسازمانی میروالن با الفای کرونباخ ۸۱٫۲درصد می باشد نتایج حاصل ازازمون فرضیه ها نشان داد که طراحی کار و ابعاد آن تنوع مهارت هویت کاراهمیت کار استقلال و بازخورد تاثیر مثبت و معناداری برتوانمندسازی روانشناختی و تعهدسازمانی دارد ولی توانمندسازی روانشناختی برتعهدسازمانی تاثیر مثبت و معناداری ندارد.