سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
جمشید آقاجری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ایران
غلامحسین منتظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
افسانه مالکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:
مخازن گازی بسته به استحصال میعانات ازآنها درسطح و یا درمخزن ویا هردو حالت بترتیب به سه دسته مخازن گازخشک گاز مرطوب و گازمیعانی تقسیم بندی میشوند درمخازن گازمیعانی با شروع تولید و کاهش فشارجریانی ته چاهی به زیرفشارنقطه شبنم دراطراف چاه فاز میعانی تشکیل میشود افزایش اشباع میعانات دراطراف چاه باعث کاهش نفوذپذیری نسبی فاز گاز و بهره دهی چاه میشود بنابراین درشبیه ساز مخازن گاز میعانی و مخصوصانقاط نزدیک چاه نفوذپذیری نسبی پارامتر مهمی محسوب میشود این پارامتر علاوه براشباع سیال به سرعت و کشش سطحی بین دوفاز نیز بستگی دارد دراین تحقیق با شبیه سازی ترکیبی مخزن و با استفاده ازداده های واقعی یک مخزن گازمیعانی ضریب و میزانبازیافت میعانات ازمخزن دردوسناریوی تخلیه طبیعی و تزریق گازمتان دردبی های مختلف را دردو حالت با تاثیر و بدون تاثیر عدد مویینگی مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که عدم تاثیر عدد مویینگی درشبیه سازی باعث ایجاد خطا درمحاسبه مقدارضریب و میزان بازیافت میعانات ازمخزن میشود