سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهسا دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش گیاه پزشکی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه شهید با
کمال احمدی – استادیار بخش گیاه پزشکی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

سفید بالک در خانه یک آفت مهم در سراسر جهان می‌باشد که با مکیدن شیر گیاهی، ترشح عسلک و انتقال بخشی از دیروز تا یک و 30 ایجاد خسارت می‌کند. کنترل این آفت به دلیل استفاده فراوان از حشره کش نه مسکونی به سختی صورت می‌گیرد. کاربرد وسیع حشره کش را باعث اثرات مخرب و اختلال در محیط زیست، مقاومت آفت، اثرات کشنده روی ارگانیسم‌های غیر هدف اثرات سمی روی مصرف‌کنندگان می‌شود. به همین منظور استفاده از ترکیبات گیاهی به حشره کش های ارگانیک در کنترل آفت و کاهش خطرات ناشی از آن‌ها مؤثر می‌باشد. در این تحقیق اثرات Neem oil و آبامکتین روی طول دوران قبل از بلوغ سفید بالک در آزمایشگاه بررسی شد. دقایقی از برگ لوبیا واجد حداکثر تعداد پوپاریوم های تفریخ شده (90%) روی سطح آگار ژل در داخل پتری دیش هایی به اوج پنج سانتی‌متر قرار گرفت. سپس به طور مجزا با Neem oil ( 3 در هزار فرموله شده ) و آبامکتین (نه میلی‌گرم و ده مارس پلید) اسپری شدند. درحالی‌که در شاهد آن مقطر استفاده شد. نتایج نشان داد که در صد تلفات پوپاریوم در سموم Neem oil ( 16/35 درصد) و آبامکتین ( 36/49 درصد) در مقایسه با شاهد به طور معنی داری افزایش یافت. همچنین هر دو سموم آزمایش شده روی افزایش طول دوران قبل از بلوغ بسته بودند … آبامکتین طول دوران قبل از بلوغ را در مقایسه با Neem oil به طور معنی داری بیشتر افزایش می‌دهد.