سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه غلامی سالکویه – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
ابراهیم امیری – گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
حمیدرضا مبصر – گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قا م ئشهر
سید امیرعباس موسوی – گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

به منظور بررسی مدیری ه تای آبیاری و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و برخی از خصوصیات زراعی ذرت دانه ای، ه ب یرید سینگل کراس 704 ، در سال 1389 آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه ای واقع در لاهیجان اجرا گردید. عامل اصلی شامل سه مدیریت آبیاری (دیم، دور آبیاری 6 روز و دور آبیاری 12 روز) و عامل فرعی سطوح مختلف کود نیتروژن ( 0 و 60 و 120 و 180 و 240 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که افزایش آب و کود نیتروژن سبب افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، ارتفاع بوته و برخی از اجزای عملکرد نظیر، وزن 100 دانه، وزن بلال، تعداد دانه در بلال، تعداد دانه در هر ردیف و تعداد ردیف دانه در بلال گردید. با افزایش مقدار آبیاری محتوای نسبی آب برگ افزایش و هدایت روزنه ای کاهش یافت و در تیمارهای بدون آبیاری و آبیاری بعد از 12 روز هدایت روزنه ای مقادیر پایین تری را نسبت به تیمار آبیاری بعد از 6 روز برخوردار بودند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده ها نشان داد که مناسب ترین مدیریت آبیاری و کود نیتروژن در دور آبیاری 12 روز و مصرف کود نیتروژن 180 کیلوگرم در هکتار بدست می آید.