سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۲۵
نویسنده(ها):
فرزین رضایی – استادیارحسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت و حسابداری، نویسنده مسئول
مرجان دربهانی – کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده مدیریت و حسابداری

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر روی شفافیت گزارشگری مالی از طریق متغیرهای خطای پیش بینی سود،شکاف قیمتی و کیفیت اقلام تعهدی است. تجزیه و تحلیل نهایی متغیرهای مورد بررسی با استفاده از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) و با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شد . نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بر روی ۹۹ شرکت بین سال های ۹۰-۸۳ نشان می دهد، در بین شرکت های مورد بررسی اجتناب مالیاتی نقدی رابطه معکوس و اجتناب مالیاتی تعهدی رابطه مستقیمی با خطای پیش بینی سود و شکاف قیمتی دارد.در حالیکه این نتیجه در رابطه با کیفیت اقلام تعهدیبرعکس می باشد بدین معنی که اجتناب مالیاتی نقدی رابطه معنادار و مستقیم واجتناب مالیاتی تعهدی رابطه معکوس و معناداربا کیفیت اقلام تعهدی دارد.