سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
علی ثریایی – استایداردانشگاه آزاد بابل
یاسر توکلی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
حامد محمدی شهرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:
تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر نگرش مشتریان در صنعت بانکداری می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مشتریان فعال بانک کشاورزی استان مازندران می باشد و با انتخابتعدادی شعب مرکزی به عنوان نمونه تحقیق، تعداد ۴۰۰ پرسشنامه در بین اعضای نمونه توزیع شد. تحقیق حاضر مبتنی بر مدل آکر می باشد که تاثیر ۴ بعداین مدل به نام های وفاداری به نام و نشان تجاری، آگاهی ازنام و نشان تجاری، تداعی گرهای نام و نشان تجاری، کیفیت ادراک شده بر نگرش مشتریان بانک سنجیده می شود .براساس این ۴ بعد یک فرضیه اصلی و ۴ فرضیه فرعی تهیه گردید . نتایج بدست آمده از نرم افزارspssوlisrel حاکی از آن است که هر ۴ بعد مدل آکر بر روی نگرش مشتریان تاثیر معناداری دارد