سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
عبدالناصر حسین بر – کارشناسی ارشد مهندسی سازه مجتمع آموزش عالی سراوان
محمدحسن میرابی مقدم – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان وبلوچستان
علیرضا شهریاری – دانشیار اکوفیزیولوژی گیاهی دانشگاه زابل

چکیده:
استفاده از بتن الیافی که از چهار دهه پیش آغاز گردیده است، در جهت بهبود خواص و رفتار مکانیکی بتن، رو به گسترشمی باشد. الیاف ها در بتن سبب کاهش شکنندگی بتن و تأمین رفتار شکل پذیر آن می شوند. الیاف ها ممکن است از جنس هایگیاهی، مصنوعی و فلزی باشند که خواص مکانیکی بتن، تحت بارهای فشاری، کششی، خمشی، برشی، دینامیکی و ضربه ای،همچنین آبرفتگی و خزش، مقاومت در برابر یخ زدن و آب شدن،سایش وفرسایش رابهبودبخشیده وماده یکپارچه ای بهوجودمی آورند. دراین تحقیق از یک نوع الیاف موسوم به سیس نخل خرماکه درمنطقه بلوچستان به وفوریافت می شود استفادهشده که تاثیرآن درمقاومت کششی بتن موردبررسی قرارگرفته است.برای این منظورازیک روش آزمایشگاهی استفاده شده استکه درآن نمونه هایی باشکل هاودرصدهای مختلف سیس ساخته شده ومقاومت کششی بتن موردآزمایش قرارگرفته است. نتایجنشان دادکه بتن ساخته شده دارای الیاف شکسته 2 درصددارای مقاومت کششی بالاترازنمونه شاهد می باشد.