سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه رحیمیان – دانشجوی کارشناس یارشد مدیریت صنعتی
زهرا عرب – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

خصوصی سازی با هدف افزایش کارایی و رشد اقتصادی یکی ازمسائل موردتوجه سیاست گذاران و اقتصاددانان دردهه های اخیر بوده است خصوصی سازی رویکردمجددی به سیستم بازار جهت جبران پی آمدهای ناشی از شکست دولت ها درفعالیت های اقتصادی است هدف این مقاله تبیین رابطه خصوصی سازی بررشد اقصتادی بین 176 کشور جهان درطول سالهای 2009-2006 می باشد دراین پژوهش اندازه دولت به عنوان یکی از شاخص های خصوصی سازی مورد بررسی قرارگرفت و بااستفاده از رگرسیون به تجزیه و تحلیل رابطه آن با رشد اقتصادی پرداخته شدهاست نتایج تحقیق نشان میدهد که بین خصوصی سازی ورشد اقتصای رابطه ای معنا دار وجود دارد.