سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا مشایخی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت
نسرین شعبان زاده –

چکیده:

آشکارساز نوری فلز-نیمه هادی-فلز پس دریچه دار شده، ، BGMSM ، یک قطعه اپتوالکترونیکی است که در انتهای یک سیستم مخابرات نوری جهت آشکارسازی نور مورد استفاده قرار می گیرد. این قطعه در ردیف آشکارساز های MSM قرار دارد با این تفاوت که به انتهای ناحیه فعال یک ولتلژ منفی، جهت خارج کردن حفره های کند از مدار سرعت بالا، اعمال می گردد تا سرعت آشکار سازی بهبود یابد. نمایه پتانسیل الکترواستاتیکی این قطعه در حالت تعادل با حل معادله پواسون برای یک توزیع بار دو بعدی تنها از طریق حل عددی میسر می باشد. با توجه به وابسته بودن چگالی الکترون ها و حفره ها ، n و p ، به پتانسیل، معادله پواسون پس از تجزیه به یک معادله جبری غیر خطی تبدیل خواهد شد. در این مقاله هدف تعیین نمایه پتانسیل الکترواستاتیکی قطعه با حل مستقیم دسته معادلات جبری غیر خطی به روش عددی نیوتن-رافسون با استفاده از نرمافزار MATLAB می باشد. مشاهده شده است که نمایه پتانسیل الکتروستاتیکی به ازای تخمین اولیه به اندازه کافی نزدیک همگرا می شود. همچنین با اعمال اندازه شبکه کوچکتر در نواحیای که پتانسیل الکتروستاتیکی به سرعت با فاصله تغییر میکند نمایه دقیقتر میشود.