سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسن شکری واحد – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
مسعود کاوسی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
مجتبی رضایی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
مریم حسینی – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

اشکال مختلف پتاسیم وارتباط آنها با هم و ویژگی های فیزیکی وشیمیایی خاک با توجه به وجود تعادل دینامیکی بین آنها اهمیت خاصی در توصیه مصرف کود پتاسیم دارد [5] نقش اشکال مختلف پتاسیم در رابطه با تامین پتاسیم گیاهان با توجه به گسترش استفاده از ارقام پر محصول با نیاز غذایی بیشتر و مقدار مصرف کودهای حاوی پتاسیم تغییر می کند . پتاسیم بطورکلی بصورت محلول، تبادلی، غیرتبادلی وساختاری درخاکها مشاهده می شود وتعادل دینامیکی بین اشکال مختلف پتاسیم به گونه ای است که سطح پتاسیم محلول تحت شرایط مختلف از این مسئله متاثر بوده و درنتیجه مقدارپتاسیم فراهم گیاهان درهر زمان می تواند تغییر یابد این بخش متغیر ازپتاسیم، کنترل کننده جذب پتاسیم توسط ریشه گیاه و رها سازی آن از فازجامد می باشد . عصاره گیرهای متعددی جهت تعیین پتاسیم قابل استفاده گیاه به کار رفته که متداول ترین آنها استات آمونیم 1 مولار است [3] در این رابطه از اسیدهای معدنی غلیظ یا رقیق برای تعیین پتاسیم به آسانی قابل تبادل و بخشی از پتاسیم به سختی قابل تبادل [7] و همچنین از محلول نمک های دو ظرفیتی رقیق برای برآورد مقدار پتاسیم به آسانی قابل تبادل استفاده شده است . تفاوت در اشکال متفاوت پتاسیم و تاثیر برخی عوامل خاکی سبب می گردند که یک عصاره گیر درخاکهای مختلف نتایج یکسانی ارائه ندهد . در رابطه با تاثیر عوامل تاثیر گذار بر اشکال مختلف پتاسیم لوی (1964) گزارش کرد که قابلیت فراهمی پتاسیم قابل تبادل برای گیاه درخاکهای با بافت درشت نسبت به خاکهای با بافت ریز بیشتر است بنابراین جایگزینی برخی از یونهای قابل تبادل سبب آزادسازی بیشتر یونهای پتاسیم از خاکهای شنی نسبت به خاکهای رسی با پتاسیم قابل تبادل یکسان خواهدشد همچنین نتایج بررسی های یو رک و همکاران (1953) نشان داد که تثبیت پتاسیم در خاکهای خنثی نسبت به خاکهای اسیدی با سهولت بیشتری اتفاق می افتد و مصرف آهک در خاکهای اسیدی توانایی آنها را در تثبیت پتاسیم افزایش می دهد . دراین بررسی سعی شده است که تاثیر برخی از ویژگی های خاک شالیزاری براشکال مختلف پتاسیم مورد بررسی قرار گیرد