سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پویا دلشاد خطیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
فرشاد اخلاقی – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

روش نسبتا جدیدی در تولید پودرهای فلزی SAMD است که در آن از هم پاشیدگی و تکه تکه شدن مذاب در اثر همزدن مذاب به همراه یک ماده واسط جامد صورت می پذیرد و پس از انجماد قطرات مذاب حاصل و جدانمودن ماده واسط پودرفلزی به دست م یآید درتحقیق حاضر پودرآلیاژ Al-6wt%Siبا استفاده از این روش تولید شده و تاثیر برخی از پارامترهای فرایند از قبیل نوع ماده جامد واسط آلومینا و یا نمک طعام نسبت وزنی ماده واسط به آلومینیوم و سرعت همزدن براندازه و مورفولوژی پودر حاصله مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان میدهد که در تهیه پودرآلومینیوم به روش SAMD به وسیله نمک طعام حداقل اندازه متوسط ذرات در دور همزن 1400rpm و نسبت وزنی NaCl به Al برابر با 4 بدست می آید مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی sem نشان میدهد که مورفولوژی پودرها به شکل کروی بوده و اساسا به رژیم دما – زمان مورد استفاده بستگی دارد و پاارمترهای دیگر مثل سرعت همزدن و نسبت وزنی NaCl به Al روی این مورفولوژی تاثیر بسزایی ندارند ولی در نسبت های کم نمک به آلومینیم بهدلیل انجماد زودرس برخی از قطرات کوچک به شکلهای نامنظم منجمدمی شوند