سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
ابراهیم تنگستانی – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی
محسن وفایی سفتی – استاد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی
پوریا حیدری – دانشجو کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی
صائب احمدی – دانشجو دکترا دانشگاه تربیت مدرس،دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:
تحقیق در مورد تغییر شیمی آب تزریقی به عنوان یک روش ازدیاد برداشت و چگونگی اثر یون ها حین اجرای این فرآیند در مخازن ماسه سنگی و کربناته، از موضوعات جالب و چالشی صنعت نفت است. این روش با تغییر ترکیب یونی و/ یا شوری سیال تزریقی جهت بهبود ضریب بازده از مخازن نفتی را شامل می شود. این تکنیک در قالب روش ثالثیه پیشنهاد می شود. همچنین اخیرا نیز پژوهش های در رابطه با تاثیر نانو سیالات بر بازیابی نفت انجام شده اند. نتایج انها نشان می دهد، که نانو ذرات می توانند از طریق تغییرترشوندگی بازیابی نفت را افزایش دهند. با توجه به نتایج پژوهش های پیشین در این مطالعه تاثیر همزمان نانو ذرات به همراه شوراب رقیق بررسی شده است. نتایج ازمایش های سیلابزنی مغزه نشان می دهد که یون Ca2+ بدون حضور نانو ذرات بازیابی نفت را افزایش می دهد و بیشترین تاثیر را بر مقدار بازیابی نفت در بین یون های محلول در آب دارد. همچنین نانو ذرات SiO2 در حضور یون Ca2+ محلول در آب با غلظت کم، بازیابی نفت را بیشتر از یونCa2+ تنها افزایش می دهد