سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
صابر فتحی –
محمد حسنی –
علیرضا حسین پور –
ابوالفضل قاسم زاده –

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر توانمندسازی روانشناختی بربهبود عملکرد شغلی کارکنان انجام شده است جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان رسمی و پیمانی دانشگاه ارومیه بوده که از میان آنان ۲۱۵ نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شدند روش تحقیق توصیفی و ازنوع همبستگی بوده و برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه های استاندارد متغیرهای پژوهش استفاده شد داده های بدست آمده ازطریق روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش گام به گام مورد تحلیل قرارگرفت نتایج پژوهش گویای آن است که بین ابعاد توانمندسازی روانشناختی با بهبود عملکرد شغلی کارکنان همبستگی قوی و مستقیمی وجوددارد ابعاد توانمندسازی روانشناختی نقش پیش بینی کننده قوی را درعملکرد شغلی کارکنان دارد.