سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
امیر سروستانی – دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز
اسما مدایم زاده – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
یکی ازاجزای بیرونی حاکمیت شرکتی که بطور فزاینده ای براهمیت آن افزوده میشود سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکیت سرمایه می باشد دراین پژوهش تاثیر این جز ازحاکمیت شرکتی برسیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بررسی میشود دراین راستا تاثیر متغیرهای اثرگذاربرسیاست تقسیم سود ازقبیل اهرم مالی فرصتهای رشد عملکرد و سیاست تقسیم سود سال قبل نیز کنترل شده است یافته های بررسی ۷۵شرکت دربازه زمانی ۱۳۸۲الی۱۳۸۹ به روش داده هاای ترکیبی حاکی ازآن است که درسطح اطمینان ۹۵درصد رابطه معناداری بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود وجود ندارد این درحالی است که درسطح اطمینان ۹۰درصد رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود وجود دارد افزون براین رابطه معناداری بین متغیرهای کنترلی سیاست تقسیم سود سال قبل فرصتهای رشد و عملکرد با سیاست تقسیم سود مشاهده گردید