سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مریم ایلیاتی – دانشجوی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان
زهره حاجی ها – استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

چکیده:
استقرار مناسب ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصافو حقوق همه ذینفعان شرکت ها است. در سال های اخیر حاکمیت شرکتی به عنوان یک راهکار موثر در افزایش کیفیتگزارشگری مالی مطرح شده است و یکی از مه مترین وظایفی که حاکمیت شرکتی می تواند بر عهده گیرد، اطمینا ندهینسب تبه کیفیت فرآیند گزارشگری مالی است. در این پژوهش تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و بدین منظور اطلاعات ۶۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانطی دوره زمانی سالهای ۶۸۳۷ تا ۶۸۳۶ بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی( panel data ( نشان می دهد، بین ساختار هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنادار و بین درصدمالکیت هیئت مدیره با کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی ومعناداری وجود دارد. و بین سایر ارکان حاکمیت شرکتی که دراین پژوهش شامل نسبت اعضای هیئت مدیره، ساختار مالکیت و مالکیت نهادی می باشد، با کیفیت گزارشگری مالی رابطهمعناداری وجود ندارد.