سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
فریده برزویی –

چکیده:
در اقتصاد قرن حاضر فعالیتهای ارزشآفرین سازمانها فقط متکی به داراییهای مشهود آن نیست، پژوهشها نشان میدهد که ابزار سنجش عملکرد معیارهای مالی دارای نارساییهایی است و فرصتهای ارزشآفرین در حال جابهجایی از مدیریت داراییهای مشهود به مدیریت استراتژیهای دانش پایهای است که هدف آنها بهکارگیری داراییهای نامشهود یک سازمان است. در نتیجه داراییهای نامشهود توجه، شرکتها و دولتها را بهسمت خود بر انگیخته است. در این تحقیق به بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود با سود هر سهم و قیمت هر سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 58- 09 پرداخته می شود. ابتدا آمار توصیفی ارائه شده و پس از آن با استفاده از آزمون های آماری به و تحلیل ناهمسانی واریانس و همبستگی داده های تحقیق پرداخته می شود و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند تحقیق و بررسی معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تایید یا رد فرضیات می گردد.