سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رباب رحیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

در این پژوهش هدف بررسی تاثیر درصد هیئت مدیره غیر موظف و مالکیت نهادی بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرن می باشد. در این پژوهش نمونه ای متشکل از ۵۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۸۱ بررسی شده است. جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای درصد هیئت مدیره غیر موظف و مالکیت نهادی از طریق صورت های مالی شرکت های مورد بررسی و گرد آوری داده های مربوط به مسئولیت اجماعی از طریق پرسشنامه استاندارد سینگاپکدی و همکاران (۲۰۰۷) به دلیل روائی و پایایی بالای آن انجام گرفت. جهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون و نرم افزار spss استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که در طی دوره پژوهش رابطه ای بین درصد هیئت مدیره غیر موظف و مالکیت نهادی و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها وجود ندارد. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای مستقل همراه با متغیر کنترلی و بدون متغیرهای کنترلی، متغیر وابسته را تحت تاثیر قرار نمی دهند.