سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی اکبر قره آغاجی – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان، ایران
سعید کربلایی کریم – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان، ایران
حسین توانایی – دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان، ایران

چکیده:

نخهای پنبه ای بدلیل اثرات ظاهری و فیزیکی ویژه، در تولید انواع پارچه برای تولید محدوده وسیعی از پوشاک کاربرد دارد. نخهای ملانژ پنبه ای از مخلوط کردن پنبه رنگی با پنبه سفید با نسبت های مخلوط مختلف در یکی از مراحل حلاجی یا کشش تولید می شوند. این نوع نخ، اثرات رنگی خاصی مشابه نخهای پشمی ویگورد را دارد که با رنگرزی نخ قابل کسب نمی باشد. در این تحقیق، جهت مطالعه تأثیر روشهای مختلف اختلاط الیاف رنگی و سفید پنبه، تعداد مراحل کشش و همچنین همپوشانی الیاف در شیار چرخانه روی خواص نخ ملانژ پنبه ای در دو سیستم ریسندگی رینگ و چرخانه ای ، نخهای ملانژ با نسبت 50/50 تولید شد.در تولید این نخها از پنبه نژاد ساحل و رقم یک پست سفید گنبد و رنگ مستقیم Benzonerol/VSF600% استفاده گردید. ابتدا پنبه تحت عملیات بازکنندگی مقدماتی قرار گرفت و سپس رنگرزی شد. پس از آن، اختلاط الیاف پنبه رنگی و غیر رنگی با هر دو روش حلاجی و کشش با نسبت های مساوی( 50/50 ) انجام شد. بمنظور بررسی تأثیر این دو روش اختلاط روی خواص نخ نظیر استحکام و درصد ازدیاد طول تا حد پارگی همچنین عیوب، نایکنواختی و پرزینگی نخ ملانژ دو نوع نخ ملانژ در سیستم ریسندگی رینگ با کدهای MRY و CRYDII و دو نوع نخ ملانژ در سیستم ریسندگی چرخانه با کدهای MOY و COY تولید گردید که عملیات اختلاط الیاف رنگی و غیر رنگی در تولید نخهای MRY و MOY در مرحله حلاجی صورت گرفته است. همچنین عملیات اختلاط الیاف رنگی و غیر رنگی در تولید نخهای CRYDII و COY در مرحله کشش با دو مرحله کشش فتیله های 100 % پنبه رنگی و 100 % پنبه سفید صورت گرفته است. بمنظور تأثیر تعداد مراحل کشش روی خواص نخهای ملانژ رینگ، نخ ملانژ دیگری با کد CRYDIII تولید شد که عمل اختلاط الیاف رنگی و غیر رنگی با سه مرحله کشش انجام شد. پس از نمونه گیری از نخهای تولیدی، پارامترهای استحکام، درصد ازدیاد طول تا حد پارگی نخ، عیوب، نایکنواختی و پرزینگی نخ ها مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان می دهد که خواص نخ نظیر استحکام، نایکنواختی و عیوب نخ در تولید نخ ملانژ رینگ که اختلاط الیاف رنگی و سفید پنبه در حلاجی صورت می گیرد، نسبت به اختلاط به روش کشش بهبود می یابد و لیکن پرزینگی نخ افزایش می یابد. در مورد نخهای ملانژ چرخانه، نتایج نشان می دهد که در هر دو روش مخلوط کردن الیاف ( حلاجی و کشش ) خواص مکانیکی، عیوب، نایکنواختی و پرزینگی نخ ملانژ بدلیل پدیده همپوشانی الیاف در شیار چرخانه تفاوت معنی داری با هم ندارند. تفاوت معنی دار بین نتایج نخهای ملانژ رینگ و چرخانه بوضوح قابل مشاهده است که دلیل آن تفاوت ساختاری روش تولید نخهای رینگ و چرخانه است. همچنین افزایش تعداد مراحل کشش در تولید نخ ملانژ رینگ منجر به افزایش استحکام، کاهش عیوب و نایکنواختی و افزایش پرزینگی نخ خواهد شد. دلیل افزایش پرزینگی نخ را می توان به افزایش لختی الیاف در اثر افزایش میزان آرایش یافتگی الیاف و کاهش کنترل الیاف مربوط دانست.نتایج آزمایشات از طریق آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.