سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمین کهن – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد ا
محمدحسین دیباجی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مهدی قربانی بیرگانی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

با توجه به وجود تناوب برنج و گندم در ۵۰ هزار هکتار از اراضی استان خوزستان و لزوم استفاده بهینه از خاک،۱۳۸۸ ) در شهرستان شوشتر مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق بصورت – این تحقیق به مدت یکسال زراعی ( ۱۳۸۹طرح بلوک های خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید . عامل اول در این طرح روش های خاک ورزی بود که شامل: T1گاو آهن برگردان دار + دیسک سبک(روش متداول منطقه ,T2)گاو آهن قلمی +دیسک سبک،T3 دیسک سنگین + رتیواتور و T4)دو بار دیسک سنگین عمود بر هم و عامل دوم شامل ارقام برنج، شامل رقم پرمحصول(LD ( 183 و رقم محلی (چمپا) بود. نتایج نشان داد که روش های خاک ورزی و نوع تاثیر معنی داری بر تعداد بوته سبز شده در متر مربع نداشت ولی روش های خاک ورزی اثر معنی داری بر ظرفیت موثرمزرعه ای دارد. همچنین روش های خاک ورزی و نوع ارقام بر جرم مخصوص ظاهری خاک، میانگین قطر وزنی خاکدانه ها، برگردان شدن خاک، عملکرد دانه و شاخص برداشت اثر معنی داری داشته است . نهایتاً تیمار ۴ (دو بارمعنی داری بر تعداد بوته سبز شده در متر مربع نداشت ولی روش های خاک ورزی اثر معنی داری بر ظرفیت موثرمزرعه ای دارد. همچنین روش های خاک ورزی و نوع ارقام بر جرم مخصوص ظاهری خاک، میانگین قطر وزنی خاکدانه ها، برگردان شدن خاک، عملکرد دانه و شاخص برداشت اثر معنی داری داشته است . نهایتاً تیمار ۴ (دو باردیسک سنگین عمود بر هم )با عملکرد ۵۱۴۰ کیلوگرم در هکتار، اندازه مناسب کلوخه های خاک، همراه با برگردان شدن ۵۰ درصد خاک، ظرفیت موثر مزرعه ای ۷۴۰ هکتار بر ساعت، هزینه و زمان انجام کار پایین نسبت به سایرتیمارها بهتر است.