سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنابع در سازمانها
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیدسجاد موسوی مطهر – کارشناس ارش حسابداری دانشگاه پیام نور دهدشت- دستیار علمی
مهدی صالحی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
ایرج پیری – کارشناس ارشد حسابداری
زهره قنبریها – کارشناس ارشد حسابداری

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است کاربردی است طرح پژوهش آن از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. جامعه پژوهش در فرضیه های این پژوهش مبتنی بر رابطه بین نوع ساختار مالکیت و ارزش شرکت هاست. این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش با توجه به محدودیت های اعمال شده شامل ۱۰۱ شرکت طی سالهای ۸۲ الی ۸۸ می باشد. جهت آزمون کردن فر ضیه ها از آزمون همبستگی «اسپیرمن (معادل غیر پارمتریک پیرسون)» استفاده گردید. جهت پردازش و فرمول بندی داده ها از نرم افزار صفحه گستر EXCEL و جهت آزمون کردن فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت هیچگونه ارتباطی وجود ندارد و نمی توان گفت که مالکیت نهادی ارزش شرکت را بالا می برد یا باعث کاهش ارزش آن می گردد. همچنین رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت شرکتی و ارزش شرکت وجود دارد. بررسی رابطه بین مالکیت مدیریت و ارزش شرکت نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه معنی دار و منفی برقرار است. در مورد مالکیت خارجی به دلیل آنکه اطلاعاتی در مورد سرمایه گذاران خارجی در شر کت های نمونه آماری مشاهده نگردید نظری ارائه نشد. و مالکیت خصوصی که از ترکیب مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریت و مالکیت خارجی تشکیل شدهاست به دلیل آنکه اطلاعاتی در مورد یکی از اجزاء تشکیل دهنده آن (مالکیت خارجی) ارائه نگردید و همچنین میانگین مالکیت شرکت و مالکیت مدیریتی نیز بر ابر با یک شد، بنابراین هیچ نظری در مورد آن ارائه نگردید اما با توجه به یافته های پژوهش بهتر است مالکیت عمده در اختیار سرمایه گذار ان شرکتی باشد.