سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
روح اله قیطاسی – عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه ایلام
زهرا طاهری – دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی سمنان

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و حق الزحمه خدمات حسابرسی مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهی ۱۳۸۶- ۱۳۹۲ می باشد. براین اساس، شاخصهای حاکمیت شرکتی و متغیرهای عمومیاثرگذار بر حق الزحمه حسابرسی، به عنوان متغیرهای مستقل تعیین، و هریک از این متغیرها در قالب یک فرضیه اخص، مطرح شده است. برای آزمون این فرضیه ها، یک مدل رگرسیون چندمتغیره برگرفته از مدل سایمونیک ۱۹۸۰ طراحی شده و از رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت و روش حداقل مربعات پانل استفاده شده است. در این مطالعه برای تأثیر و ویژگیهای حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه خدمات حسابرسی، دودیدگاه بیا شده که دیدگاه اول به تأثیر مثبت و دیدگاه دوم به تأثیر منفی ویژگی های حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی، می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد ، از بین ویژگی های حاکمیت شرکتی، متغیر تمرکز مالکیت ب حق الزحمه خدمات حسابرسی مستقل، رابطه مثبت ومعنادار (مبتنی بر دیدگاه اول)، و متغیر مالکیت نهادی با حق الزحمه خدمات حسابرسی مستقل رابطه منفی و معناداری مبتنی بر دیدگاه دوم.