سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی خانمحمدی اطاقسرا – موسسه علمی و کاربردی صنعت آب و برق واحد مازندران
عباس محسنی – موسسه علمی و کاربردی صنعت آب و برق واحد مازندران

چکیده:

آینده پژوهان بزرگ دنیا (دراکر، تافلر، مینزبرگ و …) عمیقاً معتقدند که رمز برتری سازمانها در رقابتهای قرن حاضر نوآوری های ارزش آفرینی است که توسط کارکنان خلاق و توانمند ایجاد می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه میان سبکهای رهبری تحول آفرین، تبادلی و عدم مداخله گر بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان می باشد جامعه آماری این تحقیق را ۲۷۲۷ نفر از کارشناسان هشت اداره کل در استان مازندران تشکیل می دهند و نمونه ای با حجم ۳۳۶ نفر براساس جدول مورگان و کوهن انتخاب گردید. به منظور جمع آوری داده های تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شده است برای بررسی توانمندسازی روانشناختی کارکنان از پرسشنامه اسپریتزر ( ۱۹۹۵ ) استفاده شده است که از ۱۲ سوال تشکیل شده است