سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آوات شکوفا – دانشجوی دکتری زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
فرهاد مهاجری – دانشجوی دکتری زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
حسین غدیری – استاد بخش زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

بوته های یونجه (Medicago sativa L.) محتوی ترکیباتی هستند که سمی بوده و دارای اثر آللوپاتیک بر گیاهان دیگر می باشند. به منظور بررسی اثرات سمیت ناشی از اندام هوایی یونجه (رقم همدانی )، عصاره استخراج شده برگ، ساقه و ساقه _ برگ (10، 20، 30 و 40 گرم بر لیتر و شاهد) بر جوانه زنی و رشد دانهال های یونجه، علف هرز خردل وحشی (Brassica kaber) و یولاف وحشی (Avena fatua) ، مطالعه یی آزمایشگاهی انجام گرفت. نتایج حاصل از مطالعه یی آزمایشگاهی انجام گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش سطوح غلظت عصاره استخراج شده از ساقه های یونجه در مقایسه با شاهد (آب مقطر )، بیشترین کاهش در طول ریشه چه خود یونجه و نیز خردل و یولاف وحشی مشاهده شد . این کاهش که اختلاف معنی داری را با شاهد نشان می داد، در سطوح بالای عصاره های استخراج شده از برگ و ساقه _ برگ نیز مشاهده شد . طول ساقچه نیز، هم در یونجه و هم در هر دو نوع علف هرز تحت تاثیر اعمال تیمار به ویژه، در غلظت های بالای عصاره ساقه قرار گرفت و کاهش یافت. این کاهش در یولاف وحشی بیشتر مشهود بود، هرچند اختلاف معنی داری بین عصاره های برگ، ساقه_ برگ و ساقه مشاهده نشد . از سوی دیگردر این آزمایش مشاهده شد که سرعت و درصد جوانه زنی بذرها تحت تاثیر غلظت های بالای عصاره ها اغلب روند کاهشی نشان دادند اما، در خردل وحشی اختلاف آنها با شاهد معنی دار نبود. این نتایج در عین حالی که با نتایج حاصل از آزمایش های مشابههمسو بوده گویای آن است که رشد ریشه چه هم در یونجه و هم در دو علف هرز مذکور، بسیار حساس تر از سرعت یا درصد جوانه زنی، نسبت به عصاره اعمال شده می باشد . نتایج به دست آمده از این آزمایش می تواند بیانگر قابلیت کنترل علف های هرز توسط عصاره طبیعی استخراج شده از گیاهان باشد.