سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسداله کریمیان – کارشناسی ارشد، مهندسی متالورژنی و مواد گرایش جوشکاری، دانشکده مهندس
حسن فرهنگی – دانشیار مهندسی متالورژنی مواد، دانشکده مهندسی متالورژنی و مواد، پر
علی عماری الهیاری – کارشناسی ارشد، متالورژنی و مواد گرایش جوشکاری، دانشکده مهندسی متالو

چکیده:

در این تحقیق تاثیر عملیات حرارتی کوتاه مدت بر روی رفتار کششی و شکست فلز جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی 316L در دمای محیط و در دمای بالا، مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور علمیات حرارتی بر روینمونه های تهیه شده از فلز جوش در دماهای 650، 750 و 850 درجه سانتی گراد و به مدت 1و5 ساعت، انجام گرفته و سپس آزمون کشش بر روی نمونه ها دردمای محیط و دمای 500 درجه سانتی گراد صورت گرفت. به منظور بررسی تاثیر هعملیات حرارتی بر روی ریز ساختار، از روش هایی شامل بررسی های متالوگرافی به کمک میکروسکوپ نوری و الکترونی، کوانتومتری و اندازه گیری محتوای فریت توسط فریتوسکوپ استفاد ه گردید. بررسی های شکست مگاری روی نمونه ها انجام و توجه به تغییرات ریز ساختاری آن ها در طی عملیات حرارتی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده تشکیل فاز بین فلزی سیگما در طی عملیات حرارتی عامل کنترل کننده مکانیزم شکست نمونه ها می باشد. در ادامه رفتار تنش – کرنش نمونه ها به کمک رابطه هولمان مدل سازی شد و تغییرات پارامترهای این رابطهمورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش دمای انجام آزمون کشش، توان کار سختی کاهش می یابد.