سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجتبی غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه کشتی، دانشکده مهندسی دریا و صنایع دریایی،
محمود غیاثی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیر
محمدرضا خدمتی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیر

چکیده:

در این مطالعه توزیع فشار روی یک سازه، در طی روی دادن پدیده اسلمینگ، با فرض ثابت ماندن سرعت برخورد، به روش شبیه سازی کامپیوتری محاسبه شده است . جهت مقایسه نتایج حاضر با نتایج موجود، یک گوه ٤ دو بعدی با زاویه راس ۰۱ درجه و یک استوانه با سطح مقطع نیمدایره به شعاع ۵ , ۵ متر مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت برای بررسی تاثیر عوام ل مختلف بر توزیع فشار، پدیده اسلمینگ برای دو گوه با زوایای راس ۰۳ و ۵۴ درجه و برای سرعت های برخورد مختلف و همچنین برای ورود نامتقارن سازه به آب بررسی شده است