سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مسعود تدین نژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
محسن دهقانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
فرزاد شنبه دستجردی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

اثر متقابل بین شوری و تغذیه فسفر شاید دیکی از پیچیده ترین اثر متقابل شوری و عناصر غذایی است . در مورد فسفر این اثرات متقابل به گونه یا واریته گیاه ، سن فیزیولوژیک ، سطح ترکیب شوری و غلظت فسفر موجود در محیط بستگی دارد . همانگونه که ذکر شد شوری می تواند باعث افزایش نیاز به فسفر در برخی از گیاهان گردد با افزایش غلظت NaCl از 10 به 50 و 100 میلی مول ، غلظت فسفر مورد نیاز در برگهای جوان و بالغ گوجه برای به دست آوردن 50 درصد عملکرد از 58 به 77 و 97 میلی مول فسفر در کیلو گرم ماده خشک افزایش می یابد . بر عکس آزمایشات انجام شده در خاک در مطالعاتی که در محیط کشت شنی و آبکشت صورت گرفته با افزایش میزان شوری میزان فسفر در بافت گیاهی افزایش پیدا کرده است البته در این محیط کشتها غلظت فسفر چندین برابر غلظت آن در محلول خاک است . حد کفایت فسفر در حالت شور باریکتر از محدوده کفایت در حالت عادی است و این گیاهان به مقادیر کم ( کمبود ) و زیاد ( سمیت ) فسفر حساسیتبیشتری نشان می دهند