سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
تعداد صفحات: ۲۲
نویسنده(ها):
زاهده ساریخانی مقدم –
کریمی پویا –
صنعتی –

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مالکیت نهادی ، فرصت سرمایه گذاری و سودآوری بر سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت بوده استکه در این راستا اطلاعات مربوط به ۱۴۰ شرکت در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه ی زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ گردآوری و داده های خامآنها از طریق نرم افزار ره آوردنوین و سایت CODAL جمع آوری و جهت سازمان دهی و محاسبه متغیرها از نرم افزار اکسل استفادهگردید و در ادامه جهت آزمون فرضیات تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار اقتصاد سنجی EVIEWS 7 استفاده شده است. این پژوهش شامل ۳ فرضیه بوده که در این پژوهش تاثیر مالکیت نهادی ، فرصت سرمایه گذاری و سود آوری را بر سیاست تقسیم سود سنجیدیم.