سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
شیما امیری خوریه – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه خمین)
مجید زنجیردار – عضو هیئت علمی دانشگاه اراک)
احمد سرلک – عضو هیئت علمی دانشگاه اراک)

چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی و خطای پیش بینی سود در بورس اوراق بهادارتهران می باشد، که جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار ره آورد نوین استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار ۷Eviewsبه کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، این تحقیق شامل تمام شرکتهای پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران غیر از شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها و بیمه طی دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۸۹ که در مجموع ۱۲۷ شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک سیستماتیک بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر مثبت و معنی داری دارد در صورتیکه اندازه شرکت و اهرم مالی بر این رابطه تاثیر معنی داری ندارد. همچنین ریسک سیستماتیک و اهرم مالی از عوامل موثر بر روابط بین محافظه کاری بین حسابداری و خطای پیش بینی سود بوده در صورتیکه اندازه شرکت در این میان تاثیری ندارد