سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مهدی عربی – کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
داریوش نظاراتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش های بین المللی
شاهرخ بزرگمهریان – کارشناس ارشد حسابداری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سل
شهیاد آبنار – کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه اهواز،ایران

چکیده:
هدف این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت نقدینگی بربازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است برای آزمون فرضیه هیا تحقیق و بررسی رابطه ای بین مدیریت نقدینگی و بازده دارایی ها از داده های مربوط به 92 شرکت پذیرفته شده دربورساوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری و برای دوره زمانهی 88-82 به دو روش تحلیل داده های سالانه و داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند همچنین دربررس یمدلهای تجربی تحقیق از آزمون رگرسیون حداقل مربعات استفاده شد نتایج تحقیق حاکی از این بوده است که مدیریت نقدینگی با بازده دارای ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت های نمونه رابطه ی مثبت معناداری داشته است.