سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی نادری عارفی – کارشناس ارشد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی گرمسار
عبدالمهدی بخشنده – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون کشاورزی خوزستان
حبیب اله نادیان – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون کشاورزی خوزستان
خلیل عالمی سعید – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون کشاورزی خوزستان

چکیده:

مصرف صحیح، متعادل و به موقع عناصر غذایی یکی از راه های دست یابی به عملکرد بالاتر دانه و روغن و بهبود کیفیت کلزاست ).7) عنصرگوگرد به دلیل نقش آن در کاهش pH و پتاسیم به علت اهمیت آن در افزایش مقاومت گیاهان به تنش های محیطی از اهمیت زیادی برخوردار می باشند مجموع پتاسیم موجود در خاک های زراعی ایران نسبتا بالا و بین 200 – 400 پی پی ام است . رقم مذکور بدون لحاظ کردن سایر عوامل محدود کننده رشد نمی تواند بیان کننده عدم نیاز به کودهای پتاسی در کشور باشد . به رغم نیاز فراوان محصولات زراعی به پتاسیم مصرف آنها کمتر
از یک پانزدهم کودهای ازته است ).1) از میان عناصر پرمصرف جذب پتاسیم از تمام عناصر در زراعت کلزا بیشتر است . کلزا تقریبا به اندازه ازت، پتاسیم جذب می کند . عنصر پتاسیم به سرعت در مراحل اولیه رشد جذب می شود وجذب آن طی مراحل رشد رویشی ادامه می یابد و در مرحله گلدهی به حد اکثر می رسد ).3) کرمی و همکاران (6) بیان می کنند که نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از اثرات مثبت پتاسیم بر عملکرد دانه، شاخص های رشد، ثبات غلاف های کلزا و غنی سازی دانه از عناصر غذایی بوده که اثرات فوق بسته به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مناطق مختلف متفاوت بوده است . سپهر (5) گزارش داد که مصرف سولفات پتاسیم به میزان 100 کیلو در هکتار منجر به افزایش عملکرد دانه و روغن گردید، اما 400 کیلو از کود مذکور، بدون مصرف عناصر ریز مغذی و منیزیم تاثیری بر عملکرد دانه و روغن نداشت .
کلزا یکی از گیاهان پرنیاز به گوگرد می باشد که علاوه بر پروتئین در ترکیبات گلوکزینولاتی خود نیز گوگرد دارد (.4) آبراهام (8) گزارش کرد که مصرف سرک گوگرد عملکرد دانه و روغن را افزایش داد . بیشترین تعداد دانه در غلاف، غلاف در بوته، وزن هزاردانه و بیوماس زمان برداشت با مقادیر بیشتر گوگرد به دست آمد . بهمنیار و همکاران (2) گزارش نمودند که تاثیر گوگرد بر درصد روغن، میزان پروتئین و وزن هزار دانه مثبت بود اما ارتفاع بوته تحت تاثیر مصرف گوگرد قرار نگرفت . پژوهش حاضر به منظور دست یابی به مناسب ترین ترکیب کودی پتاسیم و گوگرد به مورد اجرا گذاشته شد .