سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ندا زاهدی فرد – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
علی رضا پاکنژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

مطابق با آمار موجود در سال 1377 ، مرکبات با سطح زیر کشت 4700 هکتار، مهمترین محصول سر درختی دزفول می باشد . از مشکلات سالهای اخیر ریزش شدید میوه است که از پائیز شروع می شود . بر اساس نظرات کارشناسان آفات و بیماریها عامل آنرا قارچ آلترناریا می دانند . اما به نظر می رسد عامل تغذیه و عدم تعادل غذائی ( پتاسیم ، فسفر و …) نیز در آن دخیل باشد . یکی از روشهای کاربرد خاک فسفات، استفاده از میکروارگانیزمها بخصوص باکتری تیوباسیلوس به همراه گوگرد است . بختیاری و همکاران [1] مقدار یک کیلوگرم بیوفسفات طلائی را برای هر درخت بارده سیب بعنوان جایگزینی مناسب برای سوپرفسفات تریپل توصیه نمودند . نامبرده کاربرد کود بیوفسفات طلائی محتوی روی را به عنوان جایگزینی سوپرفسفات تریپل معرفی نمود . استفاده از سنگ فسفات با درصد فسفر پائین برای تولید کودهای فسفاته، موجب افزایش قیمت کودهای فسفاته در طی سالهای آینده خواهد بود . بمنظور مقایسه اثر کاربرد بیوفسفات طلائی ( خاک فسفات ،گوگرد،مواد آلی و تیوباسیلوس ) با سوپرفسفات تریپل در تامین فسفر مورد نیاز درختان پرتقالcitrus sinencis در شمال خوزستان این تحقیق از سال 1382 به مدت سه سال در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد _ دزفول اجرا گردید .