سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
امیر عباس رهسپار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
اسدالله ملک زاده – استادیار مدعو گروه مهندسی شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:
ازمایشهایی بمنظوربررسی تاثیرمیدان مغناطیسی برروی خواص فیزیکی رفتارجریان و ضریب انتقال حرارت انجام شدها ست که ازمایشها نشان دادند عدد ناسلت درناحیه ورودی لوله افزایش می یابد و همچنین باعث افزایش درضریب اصطکاک پوسته میشوند مدل عددی ارایه شده مطابقت مطلوبی با نتایج ازمایشگاهی داشت که این مدل قادر است مشخصه های جریان و انتقال حرارت و انتقال جرم را با هرزاویه دلخواهی درلوله درحضور میدان مغناطیسی پیش بینی کند لازم به ذکر است وقتی که جهت میدان مغناطیسی و جهت جریان باهم موازی بودند هیچ تاثیری برمشخصه های جریان و انتقال حرارت و انتقال جرم مشاهده نمی شود بیشترین افزایش درانتقال جرم زمانی حاصل میشود که جهت میدان مغناطیسی اعمال شده عمود برراستای جراین سیال باشد وقتی که عدد هارتمن بزرگتر ازحدخاصی میشود عدد شروود بصورت مجانب وار مقدار حدی خویش را می یابد مشاهده شد که مقدار عدد هارتمن هیچ تاثیر قابل ملاحظه ای برروی ضخامت لایه مرزی جرمی ندارد. اما غلظت لایه های سیال موجود درلایه مرزی جرمی را کاهشمیدهد و هرچه درامتداد لوله حرکت کنیم هم غلظت دیواره و هم غلظت توده سیال افزایش م ییابد.