سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناصر شابختی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی حشمتی سعادتی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

دیوار برشی بتن آرمه یکی از سیستمهای مناسب در برابر نیروهای جانبی می باشد که تعبیه بازشوها تاثیر مهمی بر عملکرد آن می گذارد. نسبتابعاد بازشوهمچنین درصد آرماتور بکار رفته در دیوار از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر رفتار غیر خطی دیوار برشی بتنی دارای بازشو می باشند که روشهای نوین طراحی و پیشرفتهای نرم افزاری در زمینه تحلیل غیر خطی سازه ها، امکان بررسی رفتار غیر خطی و شکل پذیری چنین سازه ای را بخوبی فراهم آورده است. در تحقیقات گذشته از تیرهای عمیق برای مدلسازی کامپیوتری بازشوها در دیوارهای برشی استاده شده است، این تقریب سازی خصوصا برای بازشوها با ارتفاع کم، خطاینسبتا زیادی در پاسخهای سازه ایجاد می نماید. لذا برای رفع ایننقیصه درپروژه حاضر، دیوار برشی بتنی بصورت یک صفحه دارای سوراخ مدل گردیده و تاثیر بازشوها بر رفتار غیر خطی سازه های کوتاه، متوسط وبلند، به ازاء درصد آرماتورهای مختلف، به کمک منحنی ظرفیت سازه مورد بررسی قرار گرفته است و به منظور دستیاب به مقادیر ضریب رفتار دیوار برشی بتنی دارای بازشو و مقایسه با مقادیرذکر شده در آیین نامه، میزان شکل پذیری و مقدار ضریب رفتار نمونه ها نیز محاسبه شده است.